Gsm : +32 (0) 498 / 902 822 - Tél : +32 (0) 61 / 611 467
fr   en   nl   

Over ons

Het museum houdt de herinnering levendig van de schilder die de Rafaël van de bloemen» genoemd wordt. Hij wordt over de ganse wereld gekend als de schilder van de rozen. Er worden vele originele werken getoont naast afdrukken en persoonlijkebe­ zittingen van de schilder.

Pierre-Jospeh Redouté (1759-1840)

Vandaag hebben de werken van 'de broers Redouté en dan vooral van Pierre-Joseph Redouté, een uitstra­ling tot ver over de Europese grenzen. Laten biografie van Pierre-Joseph eens op zoek gaan naar wie of wat hem heeft beïnvloed, om uit te groeien tot één van de beste aquarelschilders ter wereld.

De familie

In de familie Redouté was men kunsten aar van vader op zoon. Het begon bij Charles-Joseph Redouté, de overgrootva - der van Pierre-Joseph, die schild erde voorde prins-bisschoppen van Lui k. De 'Rozenprins' k.reeg dus een omvangrijke culturele en beeldende erfenis mee en maakte daar dankba ar gebruik van.

De Benedictijnerabdij

Buiten  de invloed van zijn familie, maakte ook de adbij van Saint-Hubert veel indruk, in haar bosrijk kader clat uitnodigt om de natuur in al haar pracht te ontdekken . Het was op vraag van Dom Célestin de Jong clat de vader van Pierre-Joseph Redouté, Charles-Joseph, Jamagne (Dinant) verliet om zich in 1743 in Saint-Hubert te ves­ tigen. Dom R. Hickmann, die niet alleen monnik maar ook
arts en  apotheker  was, zou Pierre-Joseph hebben aangestoke n met zijn grote passie voorde kennis en h et verzamelen van planten.

De Planktkunde

In  1782 trok Pierre-Joseph  naar Parijs, op uitnodiging van zijn oudere broer Antoine-Ferdinand. Hij was toen 23. Antoine- Ferdinand was decorschilder voor theaters, zoals het '1héâtre Italien', het 'Salon des fleurs' in Malmaison en kastelen. Zo tekende hij voor de inrichting van de keizerlijke salon van het kasteel van Compiègne. Pierre-Joseph zal zijn broer twee
j aar lang vergezellen.

Daarna zal Pierre-Joseph meer dan 50 ja ar zijn erkend schilder­ stalent ten dienste stellen van plantkundigen.
Charles- Louis l'Héritier de Brutelle, magistraat van oplètding  onder  Lodewijk XVI  maar  met  een  grote belangstelling voorde plant­ kunde, opende voor Pierre­ Joseph  de  deuren  naar  de roem.  Hij  was  het  die  delatere bloemenschilder inwijdd e in de studie van de planten en ze hem leerde tekenen met een wetenschappelijke jui stheid en  nauwkeurigheid.
Nog veel andere plantkundigen kwamen onder de bekoring van de kwaliteit van zijn illustraties en doen een beroep op zijn dien sten: De Candolle, Ventenat, Rou sseau, Michaux, enz.

Ontdekkingen

Europa stuurt zijn  ontdekkingsreizigers  de wereld  in. Dombey, Cook, Humbold  en anderen  zijn  vaak vergezeld, door plantkundigen, die in het scheepsruim de meest diverse exotische planten meebrengen. Zo zal Pierre-Joseph Redouté meewerken aan een 'Jardin illustré' van een deel van de wereld flora.

Aquarellen en Prenten

In de zestiende eeuw was de grote Duitse schild er Albrecht Dürer een voorloper van  de agu arel. Tot in de achttiende eeuw zal de aguarel, Dürer uitgezonderd, slechts een docu­ mentaire waarde h ebben , en altijd in de schaduw staan van de olieverfschilderingen  die als enige van als artistiek waardevol werden  beschouwd.
De eerste vereniging van aguarelschilders ter wereld werd in Engeland opgericht.
Frankrijk maakte pas ech t kennis met de aguarel op het einde van de achttiende eeuw. Op het toneel verschi jn en dan name­lijk Hubert Robert, Chapalle, Van-Spaëndonck en de broers Redouté, Pierre-Joseph en de jon gere Henri-Joseph.

Henri-Joseph werd sa rnen met zijn broer Pierre-Jos eph aangeworven door het Natuurhistorisch Museum om verder te bouwen aan de pre stigieu ze collec­ tie velijnen, één voor de plantkunde en één voor de dierkunde.

Pierre-Joseph zal de populairste van de familie blijven, maar Henri-Joseph was beslist ook een uitstekende aquarelschilder. Laten we niet vergeten clat Henri-Joseph deel uitma akte van een commissie voor Wetenschappen en Kunsten die Bonaparte    naar Egypte verge zelde. Henri-Joseph zal ook meewerken aan de beroemde "Description de l'Egypte", de beschrijving van de waarnemingen en het onderzoek in Egypte tijdens de expeditie van het Franse leger.

Van clat ogenblik af wordt de agu arel erkend als een volwaardi ge kun stuiting die op zichzelf staat.
Omdat de vraag naar aguarellen zeer groot werd, moest Pierre­ Joseph een snellere en goedkopere reproductietechniek gebrui­ ken: de diepdruk. Pierre -Joseph blonk vooral uit in prenten die hij uitvoerde m et een tandwiel om puntjes in het metaal (koper) te verkrijgen, ook 'stip­ pen' genoemd. Door het verschil in dicht­heid van de punten kan hij spelen met licht en schaduw (zie de origi­ nele gravures van het Museum Redouté in Saint-Hubert).

De roos

Pierre-Joseph Redouté heer alloze bloemen geschilderd, maar zijn rozen worden beschouwd alsd e top in zijn kunst en leggen bun anders zo vluchtige schoonheid voorde eeuw igheid vast. De volledigste monografie van de rozen uit de tijd van Pierre -Joseph werd opgemaakt in drie delen, met bun weten­ schappelijke beschrijvin g door de plantkundige Le Thory.
De rozen van Pierre -Joseph Redouté wisten grote namen uit de geschiedenis te bekoren, zoals koningin Marie-Antoinette, keize­ rin Joséphine, echtgenote van Napoleon 1en de eerste Belgische koningin, Louise-Marie d'Orléans.
Een betere reclame kon professor Redouté zich niet indenken, dan in bet Museum van Parijs les te geven aan de beroemdste dames van de Parijse aristocratie en adel.